support@dalhangyanmanch.res.in

Varieties/Hybrids of Pigeonpea

Varieties

Place of origin

State/Zone

Year of release

BRG 1 (M)

UAS, Bangalore

Karnataka

2005

MAL 13

BHU,Varanasi

NEPZ

2005

GTH 1 (Hybrid)

SDAU, Gujarat

CZ

2006

VBN (Rg) 3

NPRC Vamban

Tamil Nadu

2006

Pusa 991

IARI, New Delhi

Delhi

2005

PRG 158

RARS Palem

Andhra Pradesh

2006

NDA 99-6           (NDA 3)

NDUA&T, Faizabad

NEPZ(Central)

2006

LRG 41

RARS Lam

Andhra Pradesh

2006

JKM 189

Khargone

CZ

2006

Vipula

MPKV, Rahuri

CZ

2006

Pusa 2001

IARI, New Delhi

Delhi

2006

VLA 1

ICRISAT

Uttarakhand

2006

TT 401

BARC, Trombay

CZ

2007

PAU 881

PAU,Ludhiana

Punjab

2007

Pusa 2002

IARI, New Delhi

Delhi

2007

GT 102

Navsari Agri. Univ. Navsari ,Gujarat

Gujarat

2007

TJT501

BARC & Khargone

CZ(Central)

2008

PA291

G.B.P.U.A.&T,Pantnagar

NWPZ

2008

BRG2

UAS,Bangalore

S Z (state)

2009

WRG 53

RARS, Warangal

SZ

2009

TS 3R

ARS Gulbarga

Karnataka

2010

ICPH 2671

RAK College Sehore

Madhya Pradesh

2013

PKV,Tara(TAT-9629)

PDKV,Akola

Maharashtra

2011

A G T 2

Anand Agri. Uni., Model farm Vadodara.

Gujarat

2011

Rajeev Lochan

IGKVV, Raipur

Chattisgarha

2011

WRG-65

ARS,Warangal

Andhra Pradesh

2012

BDN 711

ARS,Badnapur

Maharashtra

2012

Phule T 0012

MPKV, Rahuri

CZ

2012

RGT-1

ARS Tandur

Telangana

2012

BRG 4

UAS Bangalore

Karnataka

2014

IPA 203

IIPR, Kanpur

NEPZ

2014

GJP-1

 JAU, Junagarh

Gujarat

2015

PRG 176

RARS, Palem

Telangana

2015

ICPH 2740

ICRISAT

Telangana

2015

BRG 5

UAS Bengaluru

Karnataka

2015

LRG 52

(Amravati)

RARS, Lam

Andhra Pradesh

2015

BDN 716

ARS Badnapur

Maharashtra

2016

TDRG 4

ARS Tandur

Telangana

2016

GRG 811 (Dharmaraj)

ARS Gulbarga

Karnataka

2016

CORG 8

TNAU Coimbatore

Tamil Nadu

2016

GNP-2

(BP-06-33)

NAU Navsari

Gujarat

2016

PusaArhar 16 (PADT 16)

IARI, Pusa, New Delhi

Delhi

2018

 

Rajendra Arhar-1

Dr. RPCAU, Pusa,  Bihar

Bihar

2015

 

GT103

SDAU SK Nagar

Gujarat

2018

BRG 3

UAS, Banglore

Karnataka

2018

GT 104 ( NPMK 15-05)

NAU Navsari

Gujarat

2018

CRG 2012-25

TNAU, Coimbatore

SZ

2018